هندسه 1 فصل 4 هرم و مخلوط

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا هندسه 1
فصل 4(هرم و مخلوط) هرم: یک چند وجهی که همه وجه های آن به جز یک وجه در یک راس مشترکند.
راس هرم:راسی که همه ی وجه ها به جز یکی در آن مشترکند را راس هرم می نامند.
قاعده هرم: وجهی که با سایر وجه ها در یک راس مشترک نیست. هرم منتظم : اگر قاعده ی یک هرم چند ضلعی منتظم باشد و پای ارتفاع هرم بر مرکز قاعده عمود باشد آن هرم را هرم منتظم می نامیم. در هرم های منتظم وجه های جانبی مثلث های متساوی الساقین هستند.
حجم هرم: حجم یک هرم برابر با یک سوم حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع است . مثال: قاعده یک هرم منتظم مربعی به ضلع و ارتفاع آن است حجم هرم را به دست آورید. چهار وجهی منتظم : هرم منتظم با قاعده مثلث که هر چهار وجه آن مثلث متساوی الاضلاع است طول ارتفاع یک چهار وجهی منتظم به طول یال برابر با نکته:
1- رابطه بین ضلع قاعده و ارتفاع وجه و ارتفاع هرم:
در یک هرم با قاعده مربعی به طول ضلع و ارتفاع و ارتفاع وجه با استفاده از قضیه فیثاغورس رابطه زیر بین برقرار است. 2- رابطه بین قطر قاعده یال جانبی و ارتفاع هرم:
در هرم منتظم با قاعده مربعی که طول ضلع قاعده آن و طول یال جانبی آن و طول ارتفاع باشد به کمک قضیه فیثاغورس رابطه ی زیر بین برقرار است. مثال:
حجم هرم منتظمی را که قاعده آن یک شش ضلعی منتظم بوده و بزرگترین قطر قاعده 6 و طول یال جانبی آن 5 می باشد را حساب کنید. پایان...